Yhdistyksen säännöt

På svenska

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Par-Hau ja sen kotipaikka on Parainen.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on järjestäytyneen koiratoiminnan ja neuvonnan lisääminen paikkakunnallaan, jäseniensä ohjaaminen oikein kasvattamaan ja ohjaamaan koiriaan sekä yleisön asenteiden muovaaminen koiraystävällisemmäksi.

3§ KIELI
Yhdistys on kaksikielinen; sen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.

4§ KESKUSJÄRJESTÖT
Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja Lounais-Suomen Kennelpiiri – Sydvästra Finlands Kenneldistrikt ry:n jäsen. Yhdistys voi kuulua jäseninä myös muihin kenneltoimintaa harrastaviin järjestöihin.

5§ JÄSENET
Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosi-, perhe-, nuoriso-, yhdistys- tai kunniajäseniä.

Vuosijäseneksi pääsee henkilö ja yhdistysjäseneksi rekisteröity yhdistys, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Perheenjäseneksi pääsee henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssaan ja jonka hallitus yksimielisesti hyväksyy. Nuorisojäseneksi pääsee alle 18-vuotias henkilö, jonka yhdistyksen hallitus yksimielisesti hyväksyy.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa kunnioitusta ja kiitosta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksentekoon vaaditaan ¾ annetuista äänistä.

6§ JÄSENOIKEUDET
Yhdistyksen kaikki 15 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet sekä yhdistyksen jäsenyhdistykset ovat äänivaltaisia. Alle 15-vuotiailla on puhevalta. Jokaisella äänioikeutetulla on äänestyksessä yksi (1) ääni.

7§ JÄSENMAKSUT
Kaikki jäsenet suorittavat vuosittain vuosikokouksen määräämän vuosijäsenmaksun.
Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

8§ JÄSENEN EROAMINEN
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoitettava erostaan merkittäväksi yhdistyksen pöytäkirjaan. Jäsen on vapaa jäsenyydestään ja sen aiheuttamista velvoitteista seuraavan kalenterivuoden alusta.

9§ JÄSENEN EROTTAMINEN
Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa, ellei hän ole kehotuksesta huolimatta suorittanut jäsenmaksuaan. Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous ¾ äänten enemmistöllä erottaa jäsenen joko lopullisesti tai määräajaksi, joka voi olla ½-2vuotta, kun tämä
1. on toiminut tavalla, joka ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa
2. on rikkonut lakia ja toiminut hyvien tapojen vastaisesti.

Jäsenelle on varattava oikeus antaa kirjallinen lausunto.

10§ ERONNEEN TAI EROTETUN JÄSENEN OIKEUS YHDISTYKSEN OMAISUUTEEN
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

11§ HALLITUS
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4-10 jäsentä, joiden keskuudesta hallitus valitsee varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Vuosittain erovuorossa on puolet jäsenistä. Ensimmäisen vuoden erovuoroiset määrätään arvalla hallitusta ensi kertaa valittaessa. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan tai sihteerin kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

12§ HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään kolme (3) sen jäsentä haluaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

13§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on
1. valita yhdistykselle sihteeri ja rahastonhoitaja,
2. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön,
3. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus päättyneeltä tilikaudelta,
4. edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

14§ TOIMINTAVUOSI
Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain.

15§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava jäsenille henkilökohtaisella kirjeellä tai lehti-ilmoituksin paikallisessa sanomalehdessä viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuun aikana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. todetaan kokouksen laillisuus
3. valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
4. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
5. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
6. päätetään palkkioista ja kulujen korvauksista
7. vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma ja määrätään jäsenmaksujen suuruus
8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja
10. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
11. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa sekä heidän varamiehensä
12. valitaan edustajat ja heidän varamiehensä kenneljärjestöihin
13. muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

16§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokoukset ovat pidettävä vähintään yhden (1) kuukauden välein. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan purkamisesta päättävän kokouksen lähemmin määräämällä tavalla 2§ mainittuun tarkoitukseen.

Yhdistysrekisterin 19.4.1993 hyväksymät säännöt