Föreningens stadgar

Suomeksi

1§ FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT
Föreningens namn är Par-Hau och dess hemort är Pargas.

2§ SYFTE OCH VERKSAMHETENS ART
Föreningens syfte är att öka organiserad hundverksamhet på orten, att handleda medlemmarna till god uppfostran av hundar och hundhållning samt att få allmänhetens attityd hundvänligare.

3§ SPRÅK
Föreningen är tvåspråkig; de officiella språken är finska och svenska.

4§ CENTRALORGANISATIONER
Föreningen är medlem i Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.f. och Lounais-Suomen Kennelpiiri – Sydvästra Finlands Kenneldistrikt r.f. Föreningen kan även vara medlem i andra organisationer som idkar kennelverksamhet.

5§ MEDLEMMAR
Föreningens medlemmar är antingen års-, familje-, ungdoms-, förenings- eller hedersmedlemmar.

Som årsmedlem kan antas person och som föreningsmedlem registrerad förening, vilka föreningens styrelse enhälligt godkänner. Som familjemedlem kan antas person som hör till en årsmedlems familj och bor tillsammans med denna och som föreningens styrelse enhälligt godkänner. Till ungdomsmedlem kan antas person under 18 år, som föreningens styrelse enhälligt godkänner.

Till hedersmedlem kan på förslag av styrelsen kallas person, som föreningen vill betyga sin högaktning och visa tacksamhet. Förslaget underställs föreningens ordinarie möte och kräver för godkännande 3/4 av de avgivna rösterna.

6§ MEDLEMMARNAS RÄTTIGHETER
Föreningens alla 15-år fyllda personmedlemmar samt föreningens medlemsföreningar är röstberättigade. Medlemmar under 15-år har yttranderätt. Varje röstberättigad medlem har vid omröstningar en (1) röst.

7§ MEDLEMSAVGIFTER
Alla medlemmar betalar årligen den på årsmötet bestämda årsmedlemsavgiften. Hedersmedlemmar har ej medlemsavgiftsplikt.

8§ MEDLEMS UTTRÄDE
Om medlem vill utträda ur föreningen, måste han anmäla detta skriftligen hos styrelsen eller dess ordförande, eller anmäla sitt utträde för anteckning i föreningens mötesprotokoll. Medlemmen är fri från medlemskapet och dess skyldigheter från ingången av följande kalenderår.

9§ UTESLUTNING AV MEDLEM
Genom styrelsens beslut kan medlem uteslutas, om denna inte trots uppmaning erlagt medlemsavgift.

På styrelsens förslag kan föreningsmötet med ¾ röstövervikt utesluta medlem, antingen för gott eller för en bestämd tid, som kan vara ½-2 år, då denna

  1. har handlat på sätt som inte överensstämmer med föreningens syfte
  2. har brutit mot lag eller handlat mot goda seder

Medlemmen skall beredas möjlighet att ge skriftligt utlåtande.

10§ UTTRÄDD ELLER UTESLUTEN MEDLEMS RÄTT TILL FÖRENINGENS EGENDOM
Medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen har ej rätt till föreningens egendom.

11§ STYRELSEN
Styrelsen består av en ordförande och 4-10 medlemmar. Vice-ordföranden utses inom styrelsen.

Styrelsens medlemmar har en verksamhetsperiod på två (2) år. Årligen avgår hälften av medlemmarna. Vilka som avgår första året bestäms genom lottning första gången styrelsen väljs. Styrelsens ordförande och medlemmar i stället för dem som är i tur att avgå väljs årligen.

Föreningens namn tecknas av ordföranden och vice-ordföranden tillsammans eller någondera tillsammans med sekreteraren eller kassören. Styrelsen kan bestämma att kassören eller sekreteraren ensam tecknar föreningens namn.

12§ STYRELSEMÖTEN
Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden eller om minst tre (3) av dess medlemmar så önskar.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice-ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Besluten fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

13§ STYRELSENS UPPGIFTER
På styrelsen ankommer att
1. välja sekreterare och kassör för föreningen
2. sammankalla föreningens möten, bereda ärenden för dessa och verkställa mötesbeslut
3. sköta föreningens ekonomi och annan egendom, uppbörd av medlemsavgifterna och andra inkomster samt göra bokslut och verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsperiod
4. representera föreningen, ingå förbindelser samt kära och svara å föreningens vägnar

14§ VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår är ett kalenderår. Räkenskaperna avslutas kalenderårsvis.

15§ FÖRENINGENS MÖTEN
Kallellse till årsmöte skall tillställas medlemmarna genom personligt brev eller genom annons i en lokal tidning senast 14 dygn före mötet.

Årsmötet hålles inom februari-mars. Vid årsmötet behandlas följande ärenden:


1. val av ordförande och sekreterare för mötet
2. konstaterande av mötets laglighet
3. val av två protokolljusterare och rösträknare
4. presenterande av styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
5. fastställande av bokslutet och beslutande om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
6. beslutande om arvoden och kostnadsersättningar
7. fastställande av årets budget och verksamhetsplan samt beslutande om medlemsavgifternas storlek
8. beslutande om antal av styrelsemedlemmar
9. val av ordförande för styrelsen
10. val av medlemmar i styrelsen i stället för dem som är i tur att avgå
11. val av två revisorer samt revisorssuppleanter
12. val av representanter och suppleanter för dem till kennelorganisationer
13. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
14. behandling av eventuella övriga framlagda ärenden om vilka dock ej beslut kan fattas

16§ ÄNDRING AV STADGAR OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om ändring av stadgarna och upplösning av föreningen skall göras vid två på varandra följande föreningsmöten med minst tre fjärdedelars (3/4) röstövervikt. Mötena bör hållas med minst en (1) månads mellanrum. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Ifall föreningen upplöser sig eller om föreningen upplösts överlåtes dess tillgångar för i § 2 avsett ändamål i enlighet med vad som det möte som beslutar om upplösningen närmare bestämmer.

Godkänt av föreningsregistret den 19.4.1993