GDPR

Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR
( EU:s dataskyddsreform 2018 )
Föreningens namn: Par-Hau rf. ry. Hemort: Pargas
Kontaktuppgifter: Ansvariga för medlemsregistret


Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden
Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga
förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av
personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse och av styrelsen valda två medlemsregisteransvariga . Endast de som ansvarar för medlemsregistret har tillgång till medlemsregistret i sin helhet. Medlemmarnas uppgifter i registret är: namn, hemadress, e-mail, telefonnummer och dessutom födelseår för juniorer. Namnen på nya och avskrivna behandlas av styrelsen årligen.

Lagringsperioden
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas före ingången av andra kalenderåret efter att medlemskapet upphört. Förtroendevaldas uppgifter sparas för alltid med tanke på historik för föreningen. Namnen på nya och avskrivna medlemmar under kalenderåret sparas tillsammans med bokföringsmaterialet.

Rättigheter
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.

Fotografering
På föreningens tillställningar meddelas om att bilder tas, så att personer som inte vill bli fotograferade kan meddela härom.Om personer på bilder, som skall publiceras eller publicerats, går att identifiera, har personerna rätt att kräva att de döljs från fotot, inte publiceras eller tas bort.

Styrelsen för Par-Hau rf. ry., Pargas den 29.4.2019