Årsmötehälsning

Lue suomeksi, klikkaa tästä

Fredagen 27.1.2017 hölls föreningens stadge-enliga årsmöte.
I början såg det lite skrämmande ut när det var bara styrelsemedlemmar på platsen, och för att årsmötet ska ha beslutsbefogenhet bör det även vara föreningens medlemmar på plats.

Det kom ändå tillräckligt medlemmar så mötet kunde hållas och beslut göras.årsmöte
Par-Haus styrelse önskar att flera medlemmar skulle delta i möten och på det sättet ha möjlighet att besluta om olika ärenden och berätta egna synpunkter om föreningens verksamhet. Bara på detta sätt kan vi säkra föreningens verksamhet även i framtiden; det är väl trevligt att vi har en verksam hundförening på orten 🙂 ? Vi alla behövs för att ha en livlig förening.
Årsmötet var i år på en vardag så det inverkade säkert på att så få deltog.

Årsmötet bestämmer bl.a om medlemsavgiften. På årsmötet konstaterades att det finns behov att höja medlemsavgiften p.g.a ökade kostnader. Medlemsavgiften höjdes med 2 euro och en skild anslutningsavgift beslöts ta i bruk.

  • Medlemsavgiften är 2017 22 euro (20 euro 2016)
  • Avgift för ungdomsmedlem (under 18 år) år 2017 7 euro (5 euro 2016)
  • Avgift för familjemedlem år 2017 7 euro (5 euro 2016)

Anslutningsavgift
Anslutningsavgiften är en engångsavgift som betalas då man ansluter sig till föreningen. Om det i anslutningsansökan finns årsmedlem och familjemedlem/-ar, betalas bara en anslutningsavgift.
Anslutningsavgiften är 5 euro.

Höjning av avgifterna beror till största delen på planens service- och underhållningskostnader som de senaste åren har varit ca. 1000-1500 euro per år.

På årsmötet föreslogs att en planavgift tas i bruk. Föreningens styrelse besluter i kommande styrelsemöte om hur planavgiften tas i bruk.

Det blev inte ändringar i styrelsens sammansättning. Petra Kiuru, Eija Lamsijärvi och Terhi Niittyaro-Pettersson som var i tur att avgå lovade fortsätta följande period. Som ordförande valdes igen Tettan Lindqvist.

Till representanter i olika kennelorganisationer valdes Aya Lundsten, Benita Kettunen, Eva Sjöman, Lena Lemberg och Tettan Lindqvist och Marjo Lepistö-Grönroos som reserv.

Det beslöts inte ännu om kommande kurser, utom valpkurs på våren och på sommaren eller hösten FH-spårningskurs.

Årsmötet beslöt att stöda ett förslag som föreningen mottagit om kartläggning av frilufts- och naturstigar i Pargas. Om detta informeras senare.

Ett stort tack till alla som deltog i mötet och trevlig vår i samband med hundhobby till alla medlemmar.